InfoboxOldal letöltve: 1
Eddigi látogatók: 1
A mai oldalletöltés: 0
A mai látogatók: 0

Szponzoraink:
Füzérért Alapítvány Nimród vadászbolt Sátoraljaújhely - Fazekas László vállalkozó Észak-Magyarországi Hadtörténeti Egyesület Abaúj Várvitézei Abaújvár Jövőjéért Egyesület Hercegkút község önkormányzata Erdélyi Kutatócsoport Egyesület Magyar Tartalékosok Országos Szövetsége B-A-Z Megyei Szervezete M.kir.106. Honvéd Tüzér Üteg Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Füzéri Várgondnokság


VárA várbeli személyzet, katonaság vezetője a várnagy (castellanus, porkoláb, praefectus)volt.

Az eddigi ismert várnagyok:

1270                      Rosd nembeli Endre fia Mihály mester

1320-1330           Lampert fia Füzéri Mihály

1340-42                Tullusi Mátyás

1350                      Zend Fia Tamás (alvárnagy)

1469                      Nagylegenyei Csontos János

1496                      Lásztóci Bendek

1519                      Németi Miklós

1542                      Kázméri Gáspár, és Németi Imre

1549                      Kozmai Péter

1558                      Bajori Lénárt

1585                      Possay Balázs

1559                      Henyei Miklós

1601                      Putnoky Boldizsár

1614                      Pápay Tamás

1655                      Simon vagy Szabó András

1656                      Gönczy István

Az 1614-ben Pápay Tamás által tett eskü szövege:

„Én Papay Thamas mint az en nemes Uram Tekintetes Nagos Groff Nadasdj Pal uram Füzer Varanak Porkolabsagara valaztot.

Esküzöm az elő Istenre, ky attia, fiu és Zenth Lelek egy bizony Isten, hogy az Naga Varanak gondviseleteben es oltalmazasaban   es szorgalmatos akarok lennj, es az Varat Nagak híven megh tartom, semmi fele ellenseghenek feiem fen allataigh es eletem fottaigh megh nem adom, eo Nagat es az Naga Paranczolattiatul Jambor feö ember zolgaytis züksighnek edeien be boczatom es kit Isten el tavoztasson, ha Nagnak holta teörtennek nem egiebnek, hanem Groff Nadasdj Anna azzonnak, s Groff Nadasdj Kata azzonnak es maradekioknak tartom es megh adom in eo casu kezekhez is boczatom Lelkem hittem es tiztesegem elveztesse alat kinek nagiob bizonsagara attam Naganak peczetes levelemet.

Datum in Fuzer 22 die Junii Anno 1614”

 

1656-ban így hangzott Gönczy István esküje:

„En Bisten lakozo Gönczy Istvan Esküszöm. Isten engem ugy segellyen Tellyes Szent Haromsagh ki Attya, Fiu, Szent Lélek Egi Eörök Isten hogi én Nemzetes Mosdosy Imre Urnak az Feölséghe Cassay Camarajanak Tanacsanak és hazastarsanak Nemzetes Rethey Sophia Asszonnak Fűzér varanak Porkolabsaganak tisztében hiven és igazan szolgalok, az kgmek Ellenségének Ellenséghe Barattajoknak barattjok lészekHasonlo képen az tekéntetes és Naghos Groff Nadasdy Ferencz Urnak Naghanak és mind az két agon leveö maradékainak Valameddigh ezen tisztemben megh maradok, ezen tisztemmel köteles szolgaia és ezen varban valo Porkolabja maradok ugy hogy valameddigh Isten Szent Fölséghe nemzetes Mosdosy Imre uramott és hazas tarsatt Rethey Sophia Asszontt ez vilagban megh tartya, mind addigh senkinekis sem Naghak Groff Urnak sem penighlen maradékinak ezen Füzér varrat annival inkab masnak akar kinekis fel nem adom, fejem fen allattaigh, sem penighlen el nem arulomHogi ha penigh ezen tisztemnek ideiben kelmeknek mind az kettöknek holtok törtennek az énnekem ertésemre lévén mindgyart és azontul megh nevezett  Groff Urunkra Naghara vagi szerelmes maradéki számára az varat el foglalom és megh tartany életem el vesztése alatt, az Contractus szerént.

Isten engem ugi Segéllyen, .

Actum in Arce Füzer die. mens. Augusti Anno 1656

Coram me Paulo Olcsváry Illustrissimi Dni Comitis Farn. de Nadasd Archipectus Regius et Prothonotarius-ac Comitibus Zempliniensis Notarius

 

 A várnagy kötelességei:

 1. Eskütétel és annak betartása/lásd fent/.
 2. A strázsák, virrasztók, cirkálok éjszaka is ellenőrizze.
 3. A várbeli lőfegyverekre, municiókra, fokozottan ügyeljen, azokat száraz helyen tartsa, javításukról a tiszttartónál intézkedjen.
 4. Kötelessége örködni a várbéli erkölcsök felett- "Isten felelme allat tarcsa"- öket. A kapu nyitása és zárása "Jézus!" kiáltása mellett történjék. A szitkozódókra hármat üttessen!
 5. Belátására bízzák, hogy istenkáromlókat miként bünteti.
 6. Tilos a darabontokat, saját dolga ügyében bárhova is elküldenie.
 7. Tilos a várat külön utasítás nélkül elhagynia.
 8. Köteles a vár kéményeit tisztittatni.
 9. Engedély nélkül nem fogadhat a várban idegeneket, sem azok értékeit.
 10. A rabok tartására fordítson nagy figyelmet, és halálra ítélt rabot ne tartson sokáig a várban.
 11. Köteles a kapuk nyitásakor és zárásakor személyesen jelen lenni, a kulcsokat magánál tartani. Reggel előtt a kapukat semmilyen parancsolatra nem nyithatja ki senki előtt.
 12. Köteles a várbeli helyiségek, kemencék, ablakok, zárak, és kulcsok tisztántartásáról gondoskodni.
 13. A rabtartás költségei:
   • vasra vert jobbágy után a várnagy kap 24 denárt, a darabontok semmit
   • idegen rab után három forintot kap, a darabontok 24 denárt kapnak.
 14. Kötelesen időben az udvarbirót tájékoztatni az élelmezési szükségeiről a várbéliek számára.
 15. Köteless a kút és ciszterna tisztántartásáról gondoskodni.
 16. Minden más itt nem szabályozott kérdésben belátása szerint cselekedjék.

 

 

 

 

 

 Tesztelve Chrome 40.0, utolsó módosítás: 2015-3-31 20:36