InfoboxOldal letöltve: 249729
Eddigi látogatók: 24162
A mai oldalletöltés: 96
A mai látogatók: 20

Szponzoraink:
Füzérért Alapítvány Nimród vadászbolt Sátoraljaújhely - Fazekas László vállalkozó Észak-Magyarországi Hadtörténeti Egyesület Abaúj Várvitézei Abaújvár Jövőjéért Egyesület Hercegkút község önkormányzata Erdélyi Kutatócsoport Egyesület Magyar Tartalékosok Országos Szövetsége B-A-Z Megyei Szervezete M.kir.106. Honvéd Tüzér Üteg Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Füzéri Várgondnokság


Füzér Sportkör

Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör

Füzér

Árpád u.13

3996            

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

Füzér, 2010-02-13

 

Alapszabály

I. rész

 

A Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör átalakító-közgyűlése közgyűlése, a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

 

Általános rendelkezések

 

1.    a szervezet neve:                               Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör

 

2.    Célja: Füzér község, valamint a térség hadtörténelmének, kulturtörténelmének kutatása céljából létrehozott egyesület. Ennek során a ma ismert történelmi korszakok hadtörténelmét, kulturtörténelmét kutatja, vizsgálja, elemzi.

Működése során a feltárt, ill. megismert anyagot publikálja, előadások, bemutatók, kiállítások, szervezésével a nagyközönség részére is hozzáférhetővé teszi. Ennek során hagyományőrző tevékenységet is folytat.

A kutató munka során, a tulajdonosa által felajánlott, vagy a kutató munka során feltárt, tárgyi emlékeket kiállítás formájában nyilvánossá teszi, azokat gondozza, és biztosítja, hogy harmadik személy tulajdonába ne kerülhessenek. A tárgyi emlékekről részletes leltárt vezet, és betartja a fegyverek tartására vonatkozó egyéb törvényi rendelkezéseket.

3.    A székhelye:                          3996, Füzér Árpád u 13.

4.    Nevének rövidítése:              FHHK

5.    Alapítás éve:                         2010.

6.    Működési területe:               Füzér és térsége

7.    Jogállása:                                         nonprofit szervezet

8.    Az egyesület szervezete: Legfőbb irányítószerve a Közgyűlés. A közgyűlés közötti időszakban az elnökség, tagjai: elnök, alelnök, titkár

 

Az Egyesület Elnökségének tagjai:

Elnök:

Az Egyesület elnöke az alapításkor:

Szakály András Tamás, 3996. Füzér Árpád út 13. sz. alatti lakos.

Elnökhelyettese:

Az Egyesület elnökhelyettese az alapításkor:

Tóth Gábor , Sátoraljaújhely Martinovics 35 sz. alatti lakos és

Titkár:

Mester Gábor, .

Megbízatásuk ötévi időtartamra, 2015. január 10 napjáig szól.

Az Egyesület működése során keletkezett iratok tárolásával megbízott elnökhelyettes:

Mester Gábor titkár

A megtekintés helye: 3996 Füzér Árpád u.13

 

9.    Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselőjelöltet, nem állít, és nem támogat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

10. Az egyesület, mint társadalmi szervezet demokratikus és önkormányzati elveken működő önkéntesen létrehozott szervezet.

11. Az egyesület bélyegzője kör alakú, a következő szöveggel: Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör, Füzér.

12. Az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának adatait a helyi sajtó és a fuzer.hu honlapon köteles nyilvánosságra hozni.

 

II.               rész

 

Tagság

 

  1. Az egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, aki a belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában működési tevékenységében.

Nem magyar állampolgár abban az esetben lehet tag amennyiben Magyarországon bejegyzett lakcíme, és tartózkodási engedélye van.

  1. A tag tagsági igazolványt kap, mely nyilvántartási számmal rendelkezik.
  2. az egyesületnek jogi és tiszteletbeli tagjai is lehetnek. Jogi személyként tagként felvehető, ha nyilatkozatban vállalja az egyesület anyagi támogatását. Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja az egyesületet.
  3. az egyesületbe valló kilépés-és belépés önkéntes.
  4. Tagság megszüntethető:

A.  a tag kilépési nyilatkozata alapján

B.   méltánytalanná válás esetén, az elnökség javaslata alapján a közgyűlés jóváhagyásával:

                                                                               I.      Azt a tagot, aki az egyesület alapszabályát vagy bármely hatályos törvény által előírt rendelkezést, mely az egyesület működését szabályozza, megszegi vagy megsérti.

                                                                           II.      Azt a tagot, aki az egyesület bármely tagjának kutatási munkáját, annak beleegyezése nélkül, nyilvánosságra hozza, vagy bármely más módon a szerzői jogot megsérti.

                                                                        III.      Azt a tagot, aki az egyesület nevét használva az elnökség jóváhagyása nélkül, bármely rendezvényen magát, mint az egyesület hivatalos képviselője állítja be.

                                                                         IV.      Azt a tagot, aki bármely népcsoport vagy nemzet számára sértő kijelentést tesz szóban, vagy írót formában megjelentett.

                                                                            V.      Azt a tagot, aki az egyesület tagját, tagtársai vagy más nem egyesületi személyek előtt megszégyenítő, megalázó módon lejárat, vagy ezt megpróbálja.

                                                                         VI.      Azt a tagot, aki az egyesület, vagy más egyesület által szervezett rendezvényen magatartásával megbotránkoztatást kelt.

 

C.   elhalálozás

 

meg kell szüntetni a tagságot:
1.  érvényes bírósági végzés alapján közügyektől eltiltott személy esetén

                               2.      a tagok, pártoló tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik.

                            3.      jogi és tiszteletbeli tagok felvétele az elnökség javaslata alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozik

                            4.      az egyesület alelnöke a tagokról, pártoló tagokról nyilvántartást vezet, és ellátja a tagságot az ezt igazoló igazolványokkal.

 

Tag jogai

- részt vehet az egyesületi közgyűlésén, az elnökség tagja is lehet, ha megválasztják, továbbá javaslat tételi indítványozási jog is megilleti, melyet írásban kell benyújtani a napirend elfogadása előtt a levezető elnöknél.

- Joga van felvilágosítást, magyarázatot kérni és az esetleges tudomására jutott, törvénysértő határozatot-a tudomására jutástól számított 30 napon belül- bíróság előtt megtámadni.

- Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet, a z egyesületet érintő bármely kérdésben

- Rendszeresen részt vehet az egyesület munkájában, használhatja térítésmentesen a az egyesület tulajdonát képező felszereléseket, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét

- Részesülhet az egyesület által nyújtott, nem pénzbeli kedvezményekben

 

Tag kötelességei

- Alapszabály betartása

- Az elnökség utasításainak betartása, amennyiben azok nem törvénysértőek

- Képviselheti az elnökség jóváhagyása esetén az egyesületet más szervezet által tartott eseményeken.

- Köteles az egyesület közgyűlésein részt venni.

 

Pártoló tag jogai

- résztvehet az egyesület közgyűlésén, javaslat tételi és indítványozási jog is megilleti, melyet írásban kell benyújtani a napirend elfogadása előtt a levezető elnöknél.

- Joga van felvilágosítást, magyarázatot kérni és az esetleges tudomására jutott, törvénysértő határozatot-a tudomására jutástól számított 30 napon belül- bíróság előtt megtámadni.

- Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet, a z egyesületet érintő bármely kérdésben

- Rendszeresen részt vehet az egyesület munkájában, használhatja térítésmentesen a az egyesület tulajdonát képező felszereléseket, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét

Pártoló tag kötelességei

- Alapszabály betartása

- Erkölcsi vagy anyagi támogatás biztosítása

Jogi személyiség tagsági jogai

-Résztvehet az egyesület közgyűlésén és javaslatot tehet, szóban vagy írásban

- Rendszeresen részt vehet az egyesület munkájában, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét

- Joga van felvilágosítást, magyarázatot kérni és az esetleges tudomására jutott, törvénysértő határozatot-a tudomására jutástól számított 30 napon belül- bíróság előtt megtámadni.

 

 

Jogi személyiség tagsági kötelességei

- Alapszabály betartása

- Erkölcsi támogatás biztosítása

 

Tiszteletbeli tag jogai

- Résztvehet az egyesület közgyűlésén és javaslatot tehet, szóban vagy írásban

- Rendszeresen részt vehet az egyesület munkájában, használhatja térítésmentesen a az egyesület tulajdonát képező felszereléseket, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét

- Joga van felvilágosítást, magyarázatot kérni és az esetleges tudomására jutott, törvénysértő határozatot-a tudomására jutástól számított 30 napon belül- bíróság előtt megtámadni.

 

 

Tiszteletbeli tag kötelességei

- Alapszabály betartása

- Erkölcsi támogatás biztosítása

 

III.            Rész

Egyesület szervezeti rendje

Közgyűlés

 

a.      A az egyesület legfelsőbb testületi szerve, mely a tagok összességéből áll

b.      A közgyűlést legalább évente egyszer kell összehívni, azzal a feltétellel, hogy a meghívónak a közgyűlés tagjaihoz legalább 8 nappal korábban meg kell érkeznie. A meghívóban tájékoztatni kell távolmaradásuk jogkövetkezményéről, azaz arról, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

c.       Össze kell hívni akkor is, ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja.

d.      Össze kell hívni a közgyűlést, ha azt a bíróság elrendeli

e.       A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 51 %-a jelen van.

f.       Amennyiben az ötvenegy százalék nem teljesül akkor fél óra várakozási idő után a jelenlévők száma jelenti a határozatképességet.

 

Közgyűlés hatásköre

 

Ø Az alapszabály megállapítása, módosítása

Ø Az egyesület tevékenységéről beszámoltatás

Ø Vagyonkimutatás megállapítása, és elfogadása

Ø Beszámoló elfogadása

Ø Új tagozatok létrehozásáról, megszüntetéséről, egyesüléséről való döntés

Ø Tisztségviselők megválasztása (elnökség)

Ø Tiszteletbeli tagok felvételének elfogadása, ill. elutasítása

 

 

 

Egyéb rendelkezések:

Ø Határozatot csak nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel lehet meghozni

Ø Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt

Ø Megszűnésről, egyesülésről, szóló határozathoz, legalább a jelenlévők kétharmadának egyetértő szavazata szükséges

Ø A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők visszahívásához, legalább a jelenlévők kétharmadának egyetértő szavazata szükséges

Ø Alapszabály elfogadásához, modósításához, legalább a jelenlévők kétharmadának egyetértő szavazata szükséges

Ø Tisztségviselők választása nyílt szavazással, 51 %-s többséggel történik. Ennek hiányában második fordulót kell tartani, a második fordulóban az kerül megválasztásra, aki a legtöbb szavazatot, de legalább a leadott szavazatok több mint egynegyedét kapja.

Ø Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek vezetőjét, az elnökség jelöli ki. A jegyzőkönyvet a két hitelesítő, a jegyzőkönyvvezető és a szervezet elnöke írja alá

Ø A közgyűlés levezető elnökét, és a két hitelesítő személyt a tagság nyílt szavazással az elnökség javaslata alapján választja meg

Ø A két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés által megadott jogköröket az elnökség gyakorolja

 

Az elnökség

1.      az elnökség az egyesület elnökéből, és két fő választott tagból (alelnök, titkár,) áll, akiket a közgyűlés 5 évi időtartamra nyílt szavazással külön –külön választ meg.

2.      az elnökség tagjai újraválaszthatóak, lemondhatnak, és visszahívhatóak

3.      lemondásukat írásban kötelesek indokolni, melyet a közgyűlés elutasíthat

4.      a lemondott vagy visszahívott elnökségi tag csak időközi választással pótolható

5.      elnökségi ülést, szükségszerűen, de legalább negyedévente kell tartani.

6.      az elnökséget össze kell hívni, ha az elnökségi tagok egyharmada írásban kéri

7.      az elnökség határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van

8.      az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, a határozatokról az érintetteket 30 napon belül értesíteni kell

9.      az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, ill. írásos állásfoglalást vagy közleményt, kell kiadni

10.  az elnökségi ülések időpontját a napirend írásos közlésével az elnök hívja össze, az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal

 

Az elnökség hatásköre, feladata:

1.A közgyűlések közötti időszakban a közgyűlésen meghatározottak szerint az egyesület napi életének, vezetése, irányítása

2. közgyűlések előkészítése, 8 nappal a tervezett időpont előtt írásban a napi rendi pontok ismertetésével, közzé téve

3.képviseli a tagok érdekeit a megfelelő fórumokon

4.évente elkészíti a költségvetést, elszámol az előző évi költségvetéssel, melybe minden tagnak jogában áll betekinteni.

5.kapcsolatot tart más társadalmi szervezetekkel, nemzetközi kapcsolatokat épít ki

6.dönt a tagok, pártoló tagok, felvételéről

7.közgyűlés eléterjeszti a jogi és tiszteletbeli tagok felvételének javaslatát

8.közgyűlés elé terjeszti a tagozatok megalakítását, megszűnését

9.tisztségviselő lemondása, ill. tartós (3 hónapot) meghaladó betegsége, távolléte esetén dönt helyettesítéséről, míg a közgyűlés új tisztségviselőt választ.

10.  jóváhagyja az egyesület működési szabályzatát

11.  jóváhagyja az egyesület éves program naptárát

12.  jóváhagyja az egyesület szervezeti és működési, valamint gazdálkodási szabályzatát

13.   évente beszámoltatja az elnököt az egyesület vagyoni helyzetéről

14.  intézkedéseket hoz a kiegyensúlyozott gazdálkodás megvalósításának érdekében

15.  dönt a tisztségviselőknek nyújtható költségtérítés mértékéről, és hogy mire adható

16.  dönt a kiemelkedő egyesületi munkát, társadalmi munkát végzők erkölcsi elismeréséről

 

Elnök

 

Hatásköre, feladata:

1.      képviseli az egyesületet

2.      szervezi és irányítja az egyesület és az elnökség munkáját

3.      összehívja az elnökségi üléseket, ill. a közgyűlést

4.      gondoskodik az alapszabálynak megfelelő működésről

5.      éves beszámoló tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztése

6.      gondoskodik az elnökség, és a közgyűlés döntéseinek megvalósításáról

7.      munkáltatói jogkört gyakorol, munkáltatói szerződés alapján alkalmazott személyekkel szemben a jogszabályok szerint

 

IV. rész

 

Az FHHK gazdálkodása

a.      Az szervezet működésének alapja, pályázatok útján az állami, alapítványi, támogatások, valamint természetes és jogi személyek adományai képezik

b.      A bankszámlával való rendelkezéshez képviseleti joggal rendelkező tisztségviselők közül két személy aláírása szükséges.

c.       Az FHHK megszűnése esetén a felhalmozott vagyonról (készpénz és nem készpénzben rendelkezésre álló vagyoni tárgyakról), a közgyűlés dönt. A közgyűlés határozat képtelensége esetén az illetékes bíróság döntésének megfelelően történik a vagyon felosztása.

d.      A tagok, pártoló tagok, vagyonukkal nem felelnek az FHHK tartozásaiért.

e.       Az FHHK a tartozásaiért saját vagyonával felel.

 

A gazdálkodás részletes szabályait a gazdálkodási és pénzügyi szabályzat tartalmazza.

 

V. rész

 

Vegyes rendelkezések

 

a.      Az egyesület elnökségeinek tagjai, egymással nem állhatnak a Ptk.685§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói viszonyban és a Ptk.M §-ban meghatározott cselekvő képességgel rendelkezik.

b.      Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. tv-ben foglaltak az irányadók.

c.       Ezen alapszabályt a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör 2010. február 13-án megtartott átalakító közgyűlésen fogadta el az 14/2010.(II.13.) határozattal.

 

Füzér, 2010.02.13.

 

 

                                                                                              Szakály András Tamás

                                                                                                          Elnök            Tesztelve Chrome 40.0, utolsó módosítás: 2015-3-31 20:36